INFO

S rozvojom systému WWW je spojený i rozvoj nástrojov na uľahčenie orientácie v tomto prostredí. Väčšina používateľov internetu (hlavne knihovnícko-informačnej komunity) má určité skúsenosti s tým, ako hľadať informácie v klasických informačných zdrojoch – katalógoch knižníc, bázach dát či encyklopédiách. Tieto zdroje sa vyznačujú určitou štandardnou úrovňou kvality, ktorá prácu s informáciami uľahčuje. Sieť internet poskytuje prístup k obdobným zdrojom, ale k ich hľadaniu a využívaniu nie je možné pristupovať rovnako.

Vyhľadávacie nástroje umožňujúce orientáciu v prostredí WWW pribúdajú a zanikajú, menia sa ako ostatné internetové zdroje. Je preto do určitej miery obtiažne ich správne a efektívne využívať. Každý z nástrojov slúži trochu inému účelu a líšia sa od seba tiež ponukou prostriedkov, ktorými je možné prehľadávanie internetu vykonávať. Pri spracovávaní informačných prieskumov v ODIS-e CVTI SR sme ako informační špecialisti vyzývaní k tomu, aby sme hľadali čo najefektívnejšie spôsoby vyhľadávania v internete, aby sme v tomto prostredí neblúdili a “nesurfovali”, ale v čo najkratšom čase našli vysoko kvalitné odborné informácie, ktoré sú mnohokrát stratené v množstve nekvalitných informačných zdrojov.

Vyhľadávacie nástroje, ktoré využívame, môžeme v princípe rozdeliť do naskledujúcich skupín:
1. predmetovo orientované nástroje – predmetové adresáre, virtuálne knižnice,
2. prieskumové stroje,
3. metainformačné systémy,
4. špecializované nástroje,
5. vyhľadávacie služby na báze inteligentných agentov.

Copyright 2008 Horák